Plaats een B.O.I. en win een website, een desktop PC of een kleurenprinter.

Bekijk de voorwaarden van deze actie (klik hier)

Algemene voorwaarden winactie Boiwerkt.nl, onderdeel van Dreamspotters b.v.

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winactie op de website van www.boiwerkt.nl

Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie. Daarnaast worden per winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

Deelname aan de winactie heeft betrekking op het plaatsen van een B.O.I. op het online platform Boiwerkt.nl. (voor de betekenis van een B.O.I. verwijzen wij naar onze website www.boiwerkt.nl)

De eerste prijs is een *website t.w.v. € 1000,00

De tweede prijs is een all-in-one laptop t.w.v. €500,00

De derde prijs is een 4-in-1 kleurenlaserprinter t.w.v. €200,00

*de website wordt gebouwd door een bedrijf dat door Dreamspotters b.v. wordt aangewezen.

De waarde van een prijs is een bedrag bij benadering.

1 – Deelname is mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Boiwerkt.nl kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

4 – Over de uitslag, toekenning en merkkeuze van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen die een B.O.I. plaatsen en niet aantoonbaar de intentie hebben een zakelijke samenwerking met één of meerdere anderen aan te gaan.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de b.v. Dreamspotters gerechtigd een andere winnaar te trekken.

7 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Dreamspotters b.v. is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

8 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door b.v. Dreamspotters. Winnaars verklaren ermee akkoord te gaan dat zij met naam en foto online gepubliceerd worden op de website van Boiwerkt.nl.

9 – Dreamspotters b.v. is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Dreamspotters b.v. kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

10 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Dreamspotters b.v. mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacy statement op de website).

11 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Dreamspotters b.v. gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

12 – In de maand januari van het jaar 2019 zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.

13 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Dreamspotters b.v. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

14 – Dreamspotters b.v. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.

15 – Dreamspotters b.v. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.

16 – Dreamspotters b.v. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op oneerlijke wijze de winactie willen beïnvloeden.

17 – Dreamspotters b.v. is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Dreamspotters b.v. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Dreamspotters b.v. op de website van Boiwerkt.nl op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

18 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

19 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het online contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam winactie Boiwerkt.nl. Dreamspotters zal zo spoedig mogelijk reageren.

DEEL DEZE ACTIE IN JE NETWERK

TERUG